26 sep 2018

Liefdes quotes

Prachtige liefdes quotes in het Nederlands en in het Engels. Maak je liefde voor hem of haar kenbaar met één van deze prachtige liefdes teksten.

Liefdes quotes

Liefdes quotes afbeelding 1
Liefdes quotes afbeelding 1: When I follow my heart, it leads me to you. - Als ik mijn hart volg, leidt het me naar jou.

Make each day a Valentine’s Day with a sweet gesture to remind them how much they mean to you. - Maak van elke dag een Valentijnsdag met een zoet gebaar om hen eraan te herinneren hoeveel ze voor jou betekenen.

My love for you is like the stars, invisible sometimes but always available if you look for it with all your heart. - Mijn liefde voor jou is als de sterren, soms onzichtbaar maar altijd beschikbaar als je er met heel je hart naar op zoek bent.

I would move mountains and swim across oceans to be in your presence. - Ik zou bergen verzetten en over oceanen zwemmen om in jouw aanwezigheid te zijn.

When you are next to me, or when we are apart, You are always the first in my thoughts and in my heart. - Wanneer je naast me bent, of wanneer we uit elkaar zijn, ben je altijd de eerste in mijn gedachten en in mijn hart.

You carry the key to my heart and absolutely no one else can open it. - Je draagt de sleutel naar mijn hart en absoluut niemand anders kan het openen.
Liefdes quotes afbeelding 2
Liefdes quotes afbeelding 2: I didn't choose you, my heart did. - Ik heb je niet gekozen, mijn hart deed dat.

A simple I love you means more than money. To love is to catch a glimpse of heaven. - Een simpele ik hou van jou betekent meer dan geld. Liefhebben is een glimp van de hemel opvangen.

Being around you is the definition of pure love, joy and happiness. - Bij jou in de buurt zijn is de definitie van pure liefde, vreugde en geluk.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. Like love. - De beste en mooiste dingen ter wereld kunnen niet worden gezien of zelfs maar worden aangeraakt. Zoals liefde.

They must be felt with the heart. Like a jewel, true love is rare to find, but I’m lucky because I found you. - Ze moeten met het hart worden gevoeld. Als een juweel is ware liefde zeldzaam om te vinden, maar ik heb geluk omdat ik je heb gevonden.

Life offers many roads to choose, but my only road is to go with you hand in hand till the end of our days. - Het leven biedt veel wegen om uit te kiezen, maar mijn enige weg is om hand in hand te gaan jou tot het einde van onze dagen.
Liefdes quotes afbeelding 3
Liefdes quotes afbeelding 3: Every love story is beautiful, but ours is my favorite. - Elk liefdesverhaal is mooi, maar de onze is mijn favoriet.

I love you more than I did yesterday but not more than I will tomorrow. - Ik hou meer van je dan gisteren, maar niet meer dan ik morgen zal doen.

Love for you is in my blood, it flows through my veins, and fills me with energy. I love you. - Mijn liefde voor jou zit in mijn bloed, het stroomt door mijn aderen en vervult me met energie. Ik hou van je.

I asked for a tulip, I got a garden, I asked for a drop, I got the sea, I asked for love and you were sent to me. - Ik vroeg om een tulp, ik kreeg een tuin, ik vroeg om een druppel, ik kreeg de zee, ik vroeg om liefde en je werd naar mij gestuurd.

You are the reason for the smile on my face, the laughter in my eyes and the joy in my life, I love you. - Jij bent de reden voor de glimlach op mijn gezicht, het gelach in mijn ogen en de vreugde in mijn leven, ik hou van je.

My love, you brighten up my day with your smile, it always takes my breath away. - Mijn liefje, je fleurt mijn dag op met je glimlach, het neemt altijd mijn adem weg.
Liefdes quotes afbeelding 4
Liefdes quotes afbeelding 4: Love is a dream that comes alive when we meet. - Liefde is een droom die tot leven komt wanneer we elkaar ontmoeten.

When I wake up every morning, I pinch myself remembering that you're in my life. - Elke ochtend als ik wakker word, knijp ik mezelf en herinner ik me dat je in mijn leven bent.

In dreams and in love there are no impossibilities. - In dromen en in liefde zijn er geen onmogelijkheden.

These butterflies in my stomach, this tingling of my heart, this restless joy, I love them all. I feel them because of you. - Deze vlinders in mijn maag, dit tintelen van mijn hart, deze rusteloze vreugde, ik hou van ze allemaal. Ik voel ze door jou.

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream. - Ik heb het gevoel dat mijn leven begon op de dag dat ik je ontmoette. Je bent een droom.

Love is the master key that opens the gates of happiness. - Liefde is de belangrijkste sleutel die de poorten van geluk opent.
Liefdes quotes afbeelding 5
Liefdes quotes afbeelding 5: We fall in love by chance, we stay in love by choice. - We worden bij toeval verliefd, we blijven verliefd door onze keuze.

If I could be with you forever, I’d be the happiest person alive. - Als ik voor altijd bij je zou kunnen zijn, zou ik de gelukkigste persoon zijn die leeft.

When I see you, everything in the world feels perfect and pure. I adore you. - Als ik je zie, voelt alles in de wereld perfect en puur. Ik aanbid je.

Life would be such a dark place without you. I love you with all my heart and I want to thank you for every amazing memory you gave me. - Het leven zou zo'n donkere plaats zijn zonder jou. Ik hou van je met heel mijn hart en ik wil je bedanken voor elke geweldige herinnering die je me gaf.

Nothing is going change my love for you, you are the man, who helped me to find myself in this life. - Niets zal mijn liefde voor jou veranderen, jij bent de man, die me hielp mezelf te vinden in dit leven.

Your love is like the sun for me. It keeps me alive and it makes me glow. - Je liefde is als de zon voor mij. Het houdt me in leven en het laat me stralen.

Zie ook: Liefdes teksten en nog veel meer liefdes teksten en quotes vind je op liefdes-zinnen.nl.
Lees meer

20 sep 2018

Liefdes teksten

Liefdes teksten met afbeelding in het Engels en in het Nederlands voor hem en haar. Je kunt deze romantische teksten en liefdes afbeeldingen overal voor gebruiken. Zoals bijvoorbeeld in een liefdesbrief of valentijnskaart voor je vriend of vriendin. Maar je kunt ze ook gewoon versturen via Favebook, Skype, E-mail of bijvoorbeeld WhatsApp.

Op deze pagina staan zowel lange als korte liefdes teksten om je liefde voor hem of haar duidelijk kenbaar te maken. Ook speciaal voor diegenen die moeite hebben met het schrijven van leuke liefdes zinnen.

Heb je zelf ook een mooie zin of tekst over de liefde, laat het ons weten en wij plaatsen jouw romantische liefdes teksten ook op deze website. Plaats je tekst dan in het reactieveld onderaan deze pagina. Het liefst met vertaling naar het Nederlands of Engels.

P.S: mocht je ze willen gebruiken dan graag een link terug naar deze pagina.Dan hebben wij er ook nog wat aan! ;-)

Liefdes teksten

Liefdes teksten afbeelding 1
Liefdes teksten afbeelding 1: Every time I look at you, I fall in love all over again. - Elke keer dat ik naar je kijk, word ik opnieuw verliefd.

I used to live in emptiness, trying to find a reason to live. Then You came into my life and gave me something to fight for. - k leefde in de leegte en probeerde een reden te vinden om te leven. Toen kwam je in mijn leven en gaf me iets om voor te vechten.

You fell asleep in my arms and woke up in my dreams. - Je viel in slaap in mijn armen en werd wakker in mijn dromen.

Love cannot be in doubt. When you find true love, you know it for sure. If you are not certain, it's not real love. - Liefde kan niet in twijfel worden getrokken. Als je de ware liefde vindt, weet je dat zeker. Als je niet zeker bent, is het geen echte liefde.

I’ve always wanted to be with you, my love. Your kiss, your hug and your wonderful smile are what I die for. - Ik heb altijd al bij je willen zijn, mijn liefde. Je kus, je knuffel en je prachtige glimlach zijn waar ik voor sterf.

The most important thing in the world is family and love. - Het belangrijkste in de wereld is familie en liefde.
Liefdes teksten afbeelding 2
Liefdes teksten en afbeelding 2: My heart is perfect because you are inside. - Mijn hart is perfect, want jij zit erin.

You`ll not be my prince until you make me sure that I`m your princess. - Je zult niet mijn prins zijn tot je me ervan verzekert dat ik je prinses ben.

Your love is like a warm blanket that protects me from the misery and pain that engulfs the world. My knight, my protector, I love you. - Je liefde is als een warme deken die me beschermt tegen de ellende en pijn die de wereld overspoelt. Mijn ridder, mijn beschermer, ik hou van je.


Love is when the other person's happiness is more important than your own. - Liefde is wanneer het geluk van de ander belangrijker is dan jouwe.

Missing someone is a good way to stimulate your heart to be patient and open to love. - Iemand missen is een goede manier om je hart te stimuleren om geduldig en open voor liefde te zijn.

There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. - Er is geen liefde zonder vergeving en er is geen vergeving zonder liefde.
Liefdes teksten afbeelding 3
Liefdes teksten afbeelding 3: Love is when you look into someone's eyes and see their heart. - Liefde is wanneer je in iemands ogen kijkt en hun hart ziet.

Let the beauty of what you love be what you do. - Laat de schoonheid van wat je liefhebt zijn wat je doet.

I have found that if you love life, life will love you back. - Ik heb ontdekt dat als je van het leven houdt, het leven van je zal houden.

A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself. - Een hond is het enige op aarde dat meer van je houdt dan jij van jezelf.

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. - Laten we elkaar altijd met een glimlach ontmoeten, want de glimlach is het begin van liefde.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness. - Vrienden tonen hun liefde in tijden van nood, niet in geluk.
Liefdes teksten afbeelding 4
Liefdes teksten afbeelding 4: Distance means nothing, when someone means everything. - Afstand betekent niets, wanneer iemand alles betekent.

A loving heart, a heart full of love, is the precious essence of human life. - Een liefhebbend hart, een hart vol liefde, is de kostbare essentie van het menselijk leven.

Love is not only something you feel, it is something you do. - Liefde is niet alleen iets dat je voelt, het is iets wat je doet.

Never make a decision when you are upset, sad, jealous or in love. - Neem nooit een beslissing wanneer je boos, verdrietig, jaloers of verliefd bent.

You cannot create a happy marriage with the person you can live with. You should marry the person you cannot live without. - Je kunt geen gelukkig huwelijk creëren met de persoon waarmee je kunt leven. Je moet met de persoon trouwen waar je niet zonder kunt.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. - Het belangrijkste dat een vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden.
Liefdes teksten afbeelding 5
Liefdes teksten afbeelding 5: Love is a journey in happy weather, travelled by two hearts for a life together. Liefde is een reis in mooi weer, gereisd door twee harten voor een leven samen.

A sweet love message with beautiful words cannot accurately describe how your love has acquired such a firm foundation within my heart. - Een zoete liefdesboodschap met mooie woorden kan niet nauwkeurig genoeg beschrijven hoe jouw liefde zo'n stevig fundament in mijn hart heeft opgebouwd.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. - Er is maar één geluk in dit leven, liefhebben en bemind worden.

Don`t be afraid of waiting. True love will always be back. - Wees niet bang om te wachten. Ware liefde zal altijd terugkomen.

I never knew I was this romantic, until I fell in love with you. I can say you’re such a great teacher. - Ik heb nooit geweten dat ik zo romantisch was, totdat ik verliefd op je werd. Ik kan zeggen dat je zo'n geweldige leraar bent.

Love all, trust a few, do wrong to none. - Heb alles lief, vertrouw een paar, doe geen kwaad.


Zie ook: Liefdes-zinnen.nl, de website boordevol liefdes teksten. En liefdes quotes.
Lees meer

Landschappen achtergronden en foto's

Bureaublad achtergronden en foto's van prachtige landschappen waar ook ter wereld. Met bergen, zonsondergangen, velden en stranden.
Landschap Ibiza met zonsondergang
Mooi landschap van Ibiza met een zonsondergang op het strand en een vrouw in bikini.

Mooie wallpaper met brug in de mist
Wallpaper met een mooi landschap van een brug in de mist.

Landschap met ondergaande zon
Mooie wallpaper met een prachtig heuvelachtig gras landschap met ondergaande zon.

Landschap met vakantiehuisjes op het water
Mooie landschap wallpaper met vakantiehuisjes op het water met palmbomen. Een leuke vakantiebestemming in het buitenland met blauw helder water.

Landschap met bos en bergen
Landschap achtergrond met bos en bergen.

Landschap met de woeste zee met hoge golven
Bureaublad achtergrond met een prachtig landschap met een woeste zee met hoge golven en een vuurtoren.

Landschap met gras, bomen en een regenboog
Foto van een prachtig landschap met gras, bomen, bergen en een regenboog in de verte, donkere wolken met regenbuien aan de horizon.

Landschap met een meer en bergen
Landschap achtergrond met een prachtig meer met helder blauw water en bergen.

Landschap achtergrond met boom en ondergaande zon
Landschap achtergrond met een grote boom en ondergaande zon. Een mooie landschappen wallpaper met zonsondergang voor het bureaublad van je PC, laptop, tablet of smartphone.

Foto gras landschap met heuvels
Foto gras landschap achtergrond met heuvels, met mooi groen gras, groot grasveld, gras tot aan de horizon.

Foto van een vuurtoren op een eiland
Foto van een landschap met een vuurtoren op een eiland met zee en rotsen er omheen.

Landschap met bergen en planten
Bureaublad achtergrond met een mooi landschap met bergen en planten.

Landschap met een lange weg
Landschap bureaublad achtergrond met een lange weg. Mooie landschap wallpaper voor je PC, laptop, tablet of smartphone.

Wallpaper met een prachtig strand
Strand wallpaper met prachtig strand, landschap met wolken en een blauwe lucht, op vakantie in eigen land, lekker op vakantie in Nederland.
Lees meer

12 sep 2018

Bloemen achtergronden en foto's

Prachtige bloemen achtergronden en foto's in diverse soorten en kleuren. Bloemen wallpapers voor het bureaublad van je PC, tablet, laptop of smartphone.
Blauwe achtergrond met roze bloem
Blauwe achtergrond met roze bloem. Mooie bloem wallpaper voor PC, laptop, tablet en smartphone.

Vrouw met gitaar in een veld vol met zonnebloemen
Bloemen wallpaper met een vrouw met gitaar in een veld vol met zonnebloemen.

Prachtige tuin met bloemen
Bureaublad achtergrond met een prachtige tuin met bloemen.

Foto paarse en witte bloemen
Bloemen achtergrond met paarse en witte bloemen. Een prachtig gezicht.

Foto roze bloemen
Roze bloemen wallpaper met een witte achtergrond.

Paarse lavendel
Bloemen achtergrond met paarse lavendel.

Close up van een mooie bloem
Bureaublad achtergrond met een close up van een mooie oranje gele bloem. Mooie HD bloemen wallpaper voor PC, laptop, tablet of smartphone.

Mooie achtergrond met roze of paarse bloemen bij het water
Mooie achtergrond met roze of paarse bloemen bij het water.

Foto van bloemen in gekleurde vazen
Foto van verschillende soorten bloemen in verschillende soorten vazen. Voor de liefhebber van retro kleuren uit de jaren 60/70. En daar is natuurlijk niks mis mee want retro kleuren zijn weer helemaal in.

Roze tulpen op een roze zijden laken
Roze bloemen achtergrond met roze tulpen op een roze zijden laken.

Landschap met paarse bloemen en bergen of vulkaan in de verte
Bloemen bureaublad achtergrond met een landschap met paarse bloemen en bergen of vulkaan in de verte.

Velden met gekleurde bloemen
Foto van Nederland van bovenaf bekeken met uitzicht op velden met gekleurde bloemen.
Lees meer

Mooie abstracte wallpapers

Mooie abstracte wallpapers voor je bureaublad. Leuke abstracte achtergronden in diverse kleuren zoals: rood, groen, paars, blauw, rood, geel en oranje.
Abstracte wallpaper met rood, groen en oranje
Abstracte wallpaper met rood, groen en oranje.

Mooie paarse abstracte achtergrond met lichten
Mooie paarse abstracte achtergrond met lichten.

Oranje abstracte achtergrond met witte lijnen
Oranje abstracte achtergrond met witte lijnen.

Mooie kleurrijke abstracte wallpaper in 3D
Mooie kleurrijke abstracte wallpaper in 3D.

Paars blauwe abstracte wallpaper
Paars blauwe abstracte wallpaper.

Groen zwarte abstracte achtergrond
Leuke groene abstracte achtergrond met groene en een zwarte baan.

Nederlandse vlag
Abstracte rood wit blauwe achtergrond in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Abstracte blauw paarse lichtgevende bloem in 3D
Abstracte wallpaper met blauw paarse lichtgevende bloem in 3D.

Mooie abstracte Windows wallpaper met lichtgevende lijnen
Mooie abstracte Windows wallpaper met lichtgevende lijnen.

Mooie abstracte bureaublad achtergrond met leuke kleuren
Mooie abstracte bureaublad achtergrond met leuke kleuren.

Abstracte achtergrond met roze en paarse lichten
Abstracte achtergrond met roze en paarse lichten.

Groene abstracte achtergrond met lijnen
Groene abstracte achtergrond met lijnen.

Mooie rood witte abstracte wallpaper
Mooie rood witte abstracte wallpaper.

Blauwe abstracte achtergrond met lichtgevende lijnen
Mooie blauwe abstracte achtergrond met lichtgevende lijnen.

Leuke abstracte wallpaper met paarse figuren, lijnen en lichten
Leuke abstracte wallpaper met paarse figuren, lijnen en lichten.

Abstracte achtergrond met blauw en oranje
Abstracte achtergrond met blauw en oranje.

Paarse abstracte wallpaper met lichtgevende streep
Paarse abstracte wallpaper met lichtgevende streep.
Lees meer