26 september 2018

30+ Mooie Liefdes Quotes voor Hem en Haar

Prachtige liefdes quotes in het Nederlands en in het Engels. Maak je liefde voor hem of haar kenbaar met één van deze prachtige liefdes teksten.

Liefdes Quotes voor Hem en Haar met Afbeeldingen


Liefdes quotes afbeelding 1.
Liefdes quotes afbeelding 1: When I follow my heart, it leads me to you. - Als ik mijn hart volg, leidt het me naar jou.

Make each day a Valentine’s Day with a sweet gesture to remind them how much they mean to you. - Maak van elke dag een Valentijnsdag met een zoet gebaar om hen eraan te herinneren hoeveel ze voor jou betekenen.

My love for you is like the stars, invisible sometimes but always available if you look for it with all your heart. - Mijn liefde voor jou is als de sterren, soms onzichtbaar maar altijd beschikbaar als je er met heel je hart naar op zoek bent.

I would move mountains and swim across oceans to be in your presence. - Ik zou bergen verzetten en over oceanen zwemmen om in jouw aanwezigheid te zijn.

When you are next to me, or when we are apart, You are always the first in my thoughts and in my heart. - Wanneer je naast me bent, of wanneer we uit elkaar zijn, ben je altijd de eerste in mijn gedachten en in mijn hart.

You carry the key to my heart and absolutely no one else can open it. - Je draagt de sleutel naar mijn hart en absoluut niemand anders kan het openen.
Liefdes quotes afbeelding 2.
Liefdes quotes afbeelding 2: I didn't choose you, my heart did. - Ik heb je niet gekozen, mijn hart deed dat.

A simple I love you means more than money. To love is to catch a glimpse of heaven. - Een simpele ik hou van jou betekent meer dan geld. Liefhebben is een glimp van de hemel opvangen.

Being around you is the definition of pure love, joy and happiness. - Bij jou in de buurt zijn is de definitie van pure liefde, vreugde en geluk.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. Like love. - De beste en mooiste dingen ter wereld kunnen niet worden gezien of zelfs maar worden aangeraakt. Zoals liefde.

They must be felt with the heart. Like a jewel, true love is rare to find, but I’m lucky because I found you. - Ze moeten met het hart worden gevoeld. Als een juweel is ware liefde zeldzaam om te vinden, maar ik heb geluk omdat ik je heb gevonden.

Life offers many roads to choose, but my only road is to go with you hand in hand till the end of our days. - Het leven biedt veel wegen om uit te kiezen, maar mijn enige weg is om hand in hand te gaan jou tot het einde van onze dagen.
Liefdes quotes afbeelding 3.
Liefdes quotes afbeelding 3: Every love story is beautiful, but ours is my favorite. - Elk liefdesverhaal is mooi, maar de onze is mijn favoriet.

I love you more than I did yesterday but not more than I will tomorrow. - Ik hou meer van je dan gisteren, maar niet meer dan ik morgen zal doen.

Love for you is in my blood, it flows through my veins, and fills me with energy. I love you. - Mijn liefde voor jou zit in mijn bloed, het stroomt door mijn aderen en vervult me met energie. Ik hou van je.

I asked for a tulip, I got a garden, I asked for a drop, I got the sea, I asked for love and you were sent to me. - Ik vroeg om een tulp, ik kreeg een tuin, ik vroeg om een druppel, ik kreeg de zee, ik vroeg om liefde en je werd naar mij gestuurd.

You are the reason for the smile on my face, the laughter in my eyes and the joy in my life, I love you. - Jij bent de reden voor de glimlach op mijn gezicht, het gelach in mijn ogen en de vreugde in mijn leven, ik hou van je.

My love, you brighten up my day with your smile, it always takes my breath away. - Mijn liefje, je fleurt mijn dag op met je glimlach, het neemt altijd mijn adem weg.
Liefdes quotes afbeelding 4.
Liefdes quotes afbeelding 4: Love is a dream that comes alive when we meet. - Liefde is een droom die tot leven komt wanneer we elkaar ontmoeten.

When I wake up every morning, I pinch myself remembering that you're in my life. - Elke ochtend als ik wakker word, knijp ik mezelf en herinner ik me dat je in mijn leven bent.

In dreams and in love there are no impossibilities. - In dromen en in liefde zijn er geen onmogelijkheden.

These butterflies in my stomach, this tingling of my heart, this restless joy, I love them all. I feel them because of you. - Deze vlinders in mijn maag, dit tintelen van mijn hart, deze rusteloze vreugde, ik hou van ze allemaal. Ik voel ze door jou.

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream. - Ik heb het gevoel dat mijn leven begon op de dag dat ik je ontmoette. Je bent een droom.

Love is the master key that opens the gates of happiness. - Liefde is de belangrijkste sleutel die de poorten van geluk opent.
Liefdes quotes afbeelding 5.
Liefdes quotes afbeelding 5: We fall in love by chance, we stay in love by choice. - We worden bij toeval verliefd, we blijven verliefd door onze keuze.

If I could be with you forever, I’d be the happiest person alive. - Als ik voor altijd bij je zou kunnen zijn, zou ik de gelukkigste persoon zijn die leeft.

When I see you, everything in the world feels perfect and pure. I adore you. - Als ik je zie, voelt alles in de wereld perfect en puur. Ik aanbid je.

Life would be such a dark place without you. I love you with all my heart and I want to thank you for every amazing memory you gave me. - Het leven zou zo'n donkere plaats zijn zonder jou. Ik hou van je met heel mijn hart en ik wil je bedanken voor elke geweldige herinnering die je me gaf.

Nothing is going change my love for you, you are the man, who helped me to find myself in this life. - Niets zal mijn liefde voor jou veranderen, jij bent de man, die me hielp mezelf te vinden in dit leven.

Your love is like the sun for me. It keeps me alive and it makes me glow. - Je liefde is als de zon voor mij. Het houdt me in leven en het laat me stralen.

Zie ook: Liefdes teksten en nog veel meer liefdes teksten en quotes vind je op liefdes-zinnen.nl.
Lees meer

20 september 2018

30+ Korte Lieve Liefdes Teksten voor Vriend of Vriendin

Lieve liefdes teksten met afbeelding in het Engels en in het Nederlands voor hem en haar. Je kunt deze romantische teksten en liefdes afbeeldingen overal voor gebruiken zoals bijvoorbeeld in een liefdesbrief of valentijnskaart voor je vriend of vriendin. Maar je kunt ze ook gewoon versturen via Favebook, Skype, E-mail of bijvoorbeeld WhatsApp.

Op deze pagina staan zowel lange als korte liefdes teksten om je liefde voor hem of haar duidelijk kenbaar te maken. Ook speciaal voor diegenen die moeite hebben met het schrijven van leuke liefdes zinnen.

Heb je zelf ook een mooie zin of tekst over de liefde, laat het ons weten en wij plaatsen jouw romantische liefdes teksten ook op deze website. Plaats je tekst dan in het reactieveld onderaan deze pagina. Het liefst met vertaling naar het Nederlands of Engels.

P.S: mocht je ze willen gebruiken dan graag een link terug naar deze pagina.Dan hebben wij er ook nog wat aan! ;-)

Korte Lieve Liefdes Teksten voor Vriend of Vriendin

Liefdes teksten afbeelding 1.
Liefdes teksten afbeelding 1: Every time I look at you, I fall in love all over again. - Elke keer dat ik naar je kijk, word ik opnieuw verliefd.

I used to live in emptiness, trying to find a reason to live. Then You came into my life and gave me something to fight for. - k leefde in de leegte en probeerde een reden te vinden om te leven. Toen kwam je in mijn leven en gaf me iets om voor te vechten.

You fell asleep in my arms and woke up in my dreams. - Je viel in slaap in mijn armen en werd wakker in mijn dromen.

Love cannot be in doubt. When you find true love, you know it for sure. If you are not certain, it's not real love. - Liefde kan niet in twijfel worden getrokken. Als je de ware liefde vindt, weet je dat zeker. Als je niet zeker bent, is het geen echte liefde.

I’ve always wanted to be with you, my love. Your kiss, your hug and your wonderful smile are what I die for. - Ik heb altijd al bij je willen zijn, mijn liefde. Je kus, je knuffel en je prachtige glimlach zijn waar ik voor sterf.

The most important thing in the world is family and love. - Het belangrijkste in de wereld is familie en liefde.
Liefdes teksten afbeelding 2.
Liefdes teksten en afbeelding 2: My heart is perfect because you are inside. - Mijn hart is perfect, want jij zit erin.


You`ll not be my prince until you make me sure that I`m your princess. - Je zult niet mijn prins zijn tot je me ervan verzekert dat ik je prinses ben.

Your love is like a warm blanket that protects me from the misery and pain that engulfs the world. My knight, my protector, I love you. - Je liefde is als een warme deken die me beschermt tegen de ellende en pijn die de wereld overspoelt. Mijn ridder, mijn beschermer, ik hou van je.  

Love is when the other person's happiness is more important than your own. - Liefde is wanneer het geluk van de ander belangrijker is dan jouwe.

Missing someone is a good way to stimulate your heart to be patient and open to love. - Iemand missen is een goede manier om je hart te stimuleren om geduldig en open voor liefde te zijn.

There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. - Er is geen liefde zonder vergeving en er is geen vergeving zonder liefde.

Liefdes teksten afbeelding 3.
Liefdes teksten afbeelding 3: Love is when you look into someone's eyes and see their heart. - Liefde is wanneer je in iemands ogen kijkt en hun hart ziet.

Let the beauty of what you love be what you do. - Laat de schoonheid van wat je liefhebt zijn wat je doet.

I have found that if you love life, life will love you back. - Ik heb ontdekt dat als je van het leven houdt, het leven van je zal houden.

A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself. - Een hond is het enige op aarde dat meer van je houdt dan jij van jezelf.

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. - Laten we elkaar altijd met een glimlach ontmoeten, want de glimlach is het begin van liefde.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness. - Vrienden tonen hun liefde in tijden van nood, niet in geluk.
Liefdes teksten afbeelding 4.
Liefdes teksten afbeelding 4: Distance means nothing, when someone means everything. - Afstand betekent niets, wanneer iemand alles betekent.

A loving heart, a heart full of love, is the precious essence of human life. - Een liefhebbend hart, een hart vol liefde, is de kostbare essentie van het menselijk leven.

Love is not only something you feel, it is something you do. - Liefde is niet alleen iets dat je voelt, het is iets wat je doet.

Never make a decision when you are upset, sad, jealous or in love. - Neem nooit een beslissing wanneer je boos, verdrietig, jaloers of verliefd bent.

You cannot create a happy marriage with the person you can live with. You should marry the person you cannot live without. - Je kunt geen gelukkig huwelijk creëren met de persoon waarmee je kunt leven. Je moet met de persoon trouwen waar je niet zonder kunt.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. - Het belangrijkste dat een vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden.
Liefdes teksten afbeelding 5.
Liefdes teksten afbeelding 5: Love is a journey in happy weather, travelled by two hearts for a life together. Liefde is een reis in mooi weer, gereisd door twee harten voor een leven samen.

A sweet love message with beautiful words cannot accurately describe how your love has acquired such a firm foundation within my heart. - Een zoete liefdesboodschap met mooie woorden kan niet nauwkeurig genoeg beschrijven hoe jouw liefde zo'n stevig fundament in mijn hart heeft opgebouwd.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. - Er is maar één geluk in dit leven, liefhebben en bemind worden.

Don`t be afraid of waiting. True love will always be back. - Wees niet bang om te wachten. Ware liefde zal altijd terugkomen.

I never knew I was this romantic, until I fell in love with you. I can say you’re such a great teacher. - Ik heb nooit geweten dat ik zo romantisch was, totdat ik verliefd op je werd. Ik kan zeggen dat je zo'n geweldige leraar bent.

Love all, trust a few, do wrong to none. - Heb alles lief, vertrouw een paar, doe geen kwaad.

Zie ook: Liefdes-zinnen.nl, de website boordevol liefdes teksten. En liefdes quotes.
Lees meer

Prachtige Landschappen en Achtergronden voor je Bureaublad

Bureaublad achtergronden, afbeeldingen en foto's van prachtige landschappen waar ook ter wereld. Met hoge bergen, en mooie zonsondergangen, velden en stranden.

De Schoonheid van de Natuur in je Eigen Huis.


De natuur is een bron van schoonheid en inspiratie. Van de hoge bergen tot de prachtige zonsondergangen, er is altijd iets nieuws te ontdekken. En met bureaublad achtergronden van prachtige landschappen kun je de schoonheid van de natuur altijd bij je hebben.

In dit artikel vind je een selectie van de mooiste landschappen ter wereld. Dus ga lekker zitten en ontspan. Geniet van de schoonheid van de natuur en download ze naar je computer, laptop of smartphone.

Vrouw in bikini loopt de zee in tijdens een zonsondergang op het strand van Ibiza.
Een mooi landschap met een zomerse zonsondergang op het strand van Ibiza, terwijl een vrouw in bikini de zee in loopt. Prachtig als bureaublad achtergrond.

Een mysterieuze brug in de mist. De brug is een plek om tot rust te komen en je fantasie te gebruiken.
Deze wallpaper met een mysterieuze brug in de mist, laat je meevoeren door de duisternis en laat je fantasie op hol slaan om te ontdekken wat er achter de mist schuilt.

Een prachtige wallpaper van een heuvelachtig gras landschap met ondergaande zon.
Deze wallpaper van een heuvelachtig gras landschap met ondergaande zon is een perfecte manier om te ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven. Laat je meevoeren door de schoonheid van de natuur en geniet van een moment van rust en stilte.

Een tropische vakantiebestemming met vakantiehuisjes op het water en palmbomen.
Laat je meeslepen naar een tropisch paradijs met deze wallpaper van vakantiehuisjes op het water met palmbomen.. Een leuke vakantiebestemming in het buitenland met blauw helder water.

Een rustgevend landschap met een weelderig bos, imposante bergen en een kalm riviertje.
Een prachtige landschapsachtergrond met een weelderig bos, imposante bergen en een kalm riviertje op de voorgrond. Heeft iemand een idee waar dit is?

Landschap met een woeste zee met hoge golven en een vuurtoren die de storm trotseert.
Een adembenemende bureaublad achtergrond met een woeste zee tijdens een zware storm, met hoge golven en een vuurtoren.

Prachtige natuurfoto van een landschap met gras, bomen, bergen en een regenboog in de verte, donkere wolken voorspellen naderende regen.
Foto van een prachtig landschap met gras, bomen, bergen en regenboog in de verte, donkere wolken voorspellen naderende regen.

Rustgevende achtergrond met een weelderig bos, helderblauw meer en majestueuze bergen.
Een adembenemende wallpaper met een weelderig bos, helderblauw meer met rotsen op de voorgrond en majestueuze bergen op de achtergrond.

Landschap met een grote hoge boom en een ondergaande zon.
Deze majestueuze grote hoge boom alleen in een veld, en de schitterende zonsondergang, vormen een adembenemende achtergrond voor het bureaublad van je pc, laptop, tablet of smartphone.

Een weelderig groen graslandschap met uitzicht op de heuvels.
Dit weelderig groene graslandschap met uitzicht op de heuvels is de perfecte achtergrond voor een ontspannende dag. Laat je meevoeren door de golvende heuvels en geniet van de rust en stilte van de natuur.

Foto van een vuurtoren op een eiland in de mist.
Landschap met een mysterieuze vuurtoren op een eiland in de mist: een symbool van hoop in een donkere wereld. De perfecte achtergrond voor je bureaublad, nu hier te downloaden.

Landschap met bergen en planten.
Bureaublad achtergrond met een mooi landschap met bergen en planten. Vergeet de drukte van alledag en geniet van de rust van de natuur.

Landschap met een lange weg tot aan de horizon.
Verlaat de drukte van de stad en ga op avontuur met deze prachtige bureaublad achtergrond met een landschap en een eindeloze lange weg. Voor je pc, laptop, tablet of smartphone.

Een prachtig strand met blauwe lucht en witte wolken ergens in Nederland.
Ontdek de schoonheid van de Nederlandse kust met deze adembenemende achtergrond. Een landschap met een lang zandstrand, wolken en een blauwe lucht. Op vakantie in eigen land, op vakantie in Nederland.
Lees meer

12 september 2018

Mooie abstracte wallpapers

Mooie abstracte wallpapers voor je bureaublad. Leuke abstracte achtergronden in diverse kleuren zoals: rood, groen, paars, blauw, rood, geel en oranje.
Abstracte wallpaper met rood, groen en oranje
Abstracte wallpaper met rood, groen en oranje.

Mooie paarse abstracte achtergrond met lichten
Mooie paarse abstracte achtergrond met lichten.

Oranje abstracte achtergrond met witte lijnen
Oranje abstracte achtergrond met witte lijnen.

Mooie kleurrijke abstracte wallpaper in 3D
Mooie kleurrijke abstracte wallpaper in 3D.

Paars blauwe abstracte wallpaper
Paars blauwe abstracte wallpaper.

Groen zwarte abstracte achtergrond
Leuke groene abstracte achtergrond met groene en een zwarte baan.

Nederlandse vlag
Abstracte rood wit blauwe achtergrond in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Abstracte blauw paarse lichtgevende bloem in 3D
Abstracte wallpaper met blauw paarse lichtgevende bloem in 3D.

Mooie abstracte Windows wallpaper met lichtgevende lijnen
Mooie abstracte Windows wallpaper met lichtgevende lijnen.

Mooie abstracte bureaublad achtergrond met leuke kleuren
Mooie abstracte bureaublad achtergrond met leuke kleuren.

Abstracte achtergrond met roze en paarse lichten
Abstracte achtergrond met roze en paarse lichten.

Groene abstracte achtergrond met lijnen
Groene abstracte achtergrond met lijnen.

Mooie rood witte abstracte wallpaper
Mooie rood witte abstracte wallpaper.

Blauwe abstracte achtergrond met lichtgevende lijnen
Mooie blauwe abstracte achtergrond met lichtgevende lijnen.

Leuke abstracte wallpaper met paarse figuren, lijnen en lichten
Leuke abstracte wallpaper met paarse figuren, lijnen en lichten.

Abstracte achtergrond met blauw en oranje
Abstracte achtergrond met blauw en oranje.

Paarse abstracte wallpaper met lichtgevende streep
Paarse abstracte wallpaper met lichtgevende streep.
Lees meer

11 september 2018

Dieren wallpapers

Mooie dieren wallpapers, achtergronden en foto's die je kunt gebruiken voor het bureaublad van je PC, laptop, tablet of je smartphone.
Foto van een ijsvogel die opduikt uit het water met een vis is zijn bek
Prachtige dierenfoto van een IJsvogel die opduikt uit het water met een vis in zijn bek.

Foto van een huilende wolf bij volle maan
Wallpaper van een huilende wolf bij volle maan.

Foto van twee schattige pandaberen in een boom
Mooie dieren wallpaper met twee schattige pandaberen in een boom. Geen idee wat ze daar doen behalve knuffelen.

Foto van een witte vredesduif in de wolken
Foto van een witte vredesduif in de wolken, prachtig in beeld gebracht met die zonlicht schijnend over de vleugels. Een witte duif staat voor vrede. Voor alle mensen die niet van oorlog maar van vrede houden.

Foto van twee giraffes in het veld
Dieren wallpaper met twee giraffes in het veld.

Foto tropische vissen onderwater
Mooie dieren wallpaper met tropische vissen onderwater.

Foto van twee lieveheersbeestjes op een groen blad met waterdruppels
Dieren wallpaper met twee lieveheersbeestjes op een groen blad met waterdruppels.

Wallpaper met papegaaien op tak
Mooie kleurrijke wallpaper met papegaaien op een tak. in diverse kleuren.

Foto van een leeuw in zijn natuurlijke omgeving
Foto van een leeuw in zijn natuurlijke omgeving. Een mooie dieren wallpaper met de koning van de dieren.

Foto van een ijsbeer in het water
Foto van een ijsbeer in het water.

Foto van twee leeuwen aan het knuffelen
Dieren wallpaper met twee leeuwen aan het knuffelen.

Diverse kleuren tropische vissen
Mooie dieren foto met diverse kleuren tropische vissen, het is er druk op de zeebodem.

Kuikens die uit het ei komen
Mooie dieren wallpaper met eieren en kuikens die uit het ei komen.

Groene kikker op een groen blad
Dieren wallpaper met een groene kikker op een groen blad.

Foto van een uil met de vleugels gespreid
Foto van een uil met de vleugels gespreid.

Lieveheersbeestje op een gele bloem
Wallpaper met een lieveheersbeestje op een gele bloem.

Close up foto van de veren van een pauw
Mooie dieren achtergrond met een close up foto van de veren van een pauw.

Dieren achtergrond met een bruine eekhoorn in een boom
Dieren achtergrond met een bruine eekhoorn in een boom.

Twee pinguïns op het ijs
Dieren achtergrond met twee pinguïns op het ijs.

Zie ook: Dieren achtergronden en foto's.
Lees meer